Премини към съдържанието

Йезерул Кълъраш

Категория Паркове

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Cuza Voda, Кълъраш, Румъния

 

ОПИСАНИЕ

Йезерул (езерото) Кълъраш е специална авифунистична защитена зона, разположена в окръг Кълъраш, на територията на община Куза Вода и Кълъраш.

Природната зона с площ 2877 хектара се намира в Мунтения, в централната източна част на окръг Кълъраш, заемайки лявата страна на река Дунав в района, където се отделя ръкавът на Борчеа, близо до националния път DN31, който свързва Кълъраш с Градищея, в източната част на природен резерват Островул Чиоканещи.

Зоната е претърпяла изкуствени промени с цел да сея използва като ферма (брегът е издигнат през 60-те години). В този сайт се намират важни защитени видове птици. По време на миграционния период мястото е спирка за повече от 20 000 екземпляра птици.

ИСТОРИЯ

Природният резерват е обявен за защитена територия с Правителствено решение № 2151 от 30 ноември 2004 година (за установяване на режим на защитени местности за новите територии) и от юли 2012 година е защитена територия от Рамсарската конвенция (Международната конвенция на Рамсар) като влажна зона от международно значение.

Рамсарската конвенция е глобален междуправителствен договор за опазване и устойчиво използване на влажните зони. Подписана в иранския град Рамсар през 1971 година, Конвенцията установява основните понятия за управлението и устойчивото използване на влажните зони. До този момент тя остава единственото екологично споразумение в света, посветено на специфична екосистема. Съгласно този договор държавите членки се задължават да опазват и използват всички влажни зони на своята територия по устойчив начин чрез прилагане на необходимите местни мерки, както и чрез национално и международно сътрудничество.

Защитената територия е влажна равнина (течаща вода, езера, блата, тръстика, ливади, земеделска земя), която приютява и осигурява условия за гнездене, храна и живот на няколко мигриращи птици и пасажи, някои от които са редки и защитени от закона.

Природната зона се припокрива със площта Натура 2000 - Йезерул Кълъраш, а от юли 2012 година е защитена като влажна зона от Международната конвенция на Рамсар.

Резерватът има няколко типа местообитания като блата, реки, езера, обработваема земя, тръстики и ливади, които осигуряват благоприятни условия за живот за няколко вида птици.

Природната среда е от голямо значение поради наличието на няколко вида мигриращи птици в района й: зимен лебед (Cygnus cygnus), бял щъркел (Ciconia ciconia), черна рибарка (Chlidonias niger), голяма белочела гъска (Anser albifrons), червеногуша гъска (Branta ruficollis), морски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus), малка бяла чапла (Egretta garzetta), голяма бяла чапла (Egretta alba), кокилобегач (Himantopus himantopus), бойник (Philomachus pugnax), саблеклюн (Recurvirostra avosetta), речна рибарка (Sterna hirundo), малък нирец (Mergus albellus), малък горски водобегач (Tringa glareola). В резервата се откриват и видове, гнездящи там: червена чапла (Ardea purpurea), белоока потапница (Aythya nyroca), както и някои, които зимуват тук: розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), блестящ ибис (Plegadis falcinellus) или лопатарка (Platalea leucordia).

ЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА

Природната среда е от голямо значение поради наличието на няколко вида мигриращи птици в района й.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ

Мястото в момента разполага с посетителски и информационен център. Има информационни табели за предупреждение и информационни пунктове, съоръжения за наблюдение и изучаване. Има също така информационни табла, пунктове за влизане в обектите, пътища и зони за събиране на отпадъци.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Природната зона се припокрива със площта Натура 2000 - Йезерул Кълъраш, а от юли 2012 година е защитена като влажна зона от Международната конвенция на Рамсар (Рамсарската конвенция). Резерватът има няколко типа местообитания като блата, реки, езера, обработваема земя, тръстики и ливади, които осигуряват благоприятни условия за живот за няколко вида птици.

Кълъраш е административният център на окръга и носи същото име. Кълъраш е известен със своята хранително-вкусова промишленост, производството на меламинови съдове, стоманодобивната промишленост, хартиената промишленост и преработваема промишленост.

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТА

Природен резерват